Select language:  

Skolning

Mielen treeni
Skriv dig närmare till din undermedvetet

På kurssen skriver vi små historier och gör andra övningar som kan leda dog till kontakt till din undermedvetet. Titta mera på Kriittinen korkeakoulu på finska: Kriittinen korkeakoulu

Blir mer metvetande om dig själv och världen runt dig

På denna kurs kan du lära dig enkla metoder hur du kan förstå och kontrollera tankar och känslor som du upplever som störande eller negativa. Du kan också lära dig att hantera stress lite bättre och således nå lugn och mera nöjd sinnesstämmning. Metoden har sin grund i hellenistisk filosofi, i det stoisk filosofiska tänkandet. Det finns en likhet mellan metoder i den hellenistiska filosofin och de populära ”mindfullness”-metoderna.

Du behöver inte ha gått någon grundkurs för att gå denna kurs.

Lösningsfokuserat tänkande/terapi kurs

Kurssen erbjuder grundkunskap inom det lösningsfokuserat tänkandet och/eller i terapi. Vad är lösningsfokuserat tänkandet och hur har det utvecklat sig? När, var och vem har varit med och grundat den inriktning som vi nu kallas lösningsfokuserad? På kursen lär du dig de mest använda metoderna som mirakel-fråga, skala o.s.v. Kursen passar alla som tycker att de kunde ha nytta av nya synvinklar i arbetet eller livet.

Arbetshandledning

Arbetshandledning för individer eller för grupper är lösningsfokuserad och jag använder ovan nämnda metoder.

 Sokratisk dialog

Sokratisk dialog är ett filosofiskt gruppsamtal som är lämplig också i arbetshandledning. Samtalsämnet kan vara allmänna ämnen som frihet eller ansvar, men det kan även vara ett ämne som är viktigt för gruppen. 

Den sokratiska dialogen är med andra ord samtalskonst där man för ett filosofiskt samtal i grupp under ledning av en facilitator. Föremålet för diskussionen kan variera, men utgår ofta från ett begrepp eller en frågeställning. Dialogen kan också utgå från en specifik fråga med etisk eller praktisk anknytning. Under diskussionens gång får diskussionsdeltagarna pröva sina tankar, reda ut och granska frågeställningar samt gemensamt klarlägga betydelsen av olika begrepp. Dialogen utvecklar deltagarnas förmåga att lyssna, resonera, ställa frågor och ta ställning till hur ett bra resonemang ser ut och hur en god diskussion kan föras. Det övergripande målet för dialogen är det goda samtalet.

Den sokratiska dialogen lämpar sig ypperligt för att inom en grupp gemensamt definiera, diskutera, undersöka och fördjupa frågeställningar, begrepp och värderingar. Den kan även användas för visionsarbete och kreativitetsövningar.

I arbetshandledning kan man välja begrepp eller ett ämne som hjälper arbetarna och hela arbetssgemenskapen. Via Sokratisk dialog kan arbetsplatsens stämning bli bättre om de anställda når konsensus via dialog.

Dialogen har ursprungligen utvecklats på 1920-talet i Göttingens universitet i Tyskland.